1928 Tournament NSW
1. NSW senior men's
2. Victorian senior men's
3. Queensland senior men's
4. NSW Action Photo 1
5. NSW Action Photo 2
6. NSW Action Photo 3
7. NSW Action Photo 4
8. NSW Action Photo 5
9. NSW Action Photo 6